Document

Het aanleren van een lied

11 tips om een lied te leren.

Voordat je gaat zingen, altijd eerst de eerste toon van het liedje opzoeken. Dus zorg ervoor dat je een instrument of een stemvork bij de hand hebt! Dit voorkomt te laag zingen.
Om de aandacht en motivatie van de leerlingen tijdens het aanleren van een lied hoog te houden, kun je afwisselen tussen de verschillende methodes van aanleren. Het is wenselijk dat je verschillende methodes gebruikt die op elkaar aansluiten en/of elkaar versterken.
Leer de liedjes altijd zonder blaadje erbij aan. De leerlingen leren dan beter te luisteren en de aandacht is groter en er zijn geen kinderen die zich achter de blaadjes kunnen verschuilen. Zonder tekst leren ze het liedje bovendien sneller uit het hoofd!

Elf manieren om een lied aan te leren

Een lied kun je vanuit verschillende invalshoeken aanleren:

Spelen

1 Je speelt de melodie van het lied op een instrument voor, de leerlingen krijgen een opdracht (b.v. erbij klappen, erbij lopen). Zo leren de leerlingen het lied op een indirecte manier kennen. Je kunt variëren door het lied op verschillende manieren voor te spelen (b.v. langzaam, snel, gepuncteerd, ...

2 Neem een aantal melodische of ritmische fragmenten uit het lied en ga daar muzikaal mee spelen. Daaruit kan een vorm ontstaan: Intro / Lied / Outro.

Zingen

3 Hele lied techniek: net zolang zingen tot ze het kennen (werkt bij kleuters goed). Door vaak te zingen leren de leerlingen het lied al luisterend mee te zingen. Om het boeiend te houden geef je steeds weer een andere opdracht: b.v. tel het woord ‘Elena’ / sommige woorden meeklappen / aan het eind gaan staan enz.
- Spelvorm: de leerlingen zingen elke keer minimaal 1 woord mee, de 2e keer 2 woorden. Bouw het zo langzaam op totdat de leerlingen na x keer zingen het lied kennen.
- Variatie: Iedereen mag zelf zijn woord kiezen om mee te zingen. Omdat iedereen een ander woord zingt, krijg je een soort muzikaal puzzel.

4 Regel voor regel techniek: regel voor regel voor- en nazingen. De leerlingen leren het lied door na te zingen.

5 Wegveeg methode: Je hebt de tekst op het bord geschreven en je veegt telkens een woord (of aantal woorden) uit die de leerlingen uit het hoofd hebben geleerd. Net zolang tot het bord leeg is en de leerlingen het hele lied kennen.

6 De halve zin techniek: Je zingt het eerste gedeelte van een zin en de leerlingen zingen de rest. Hier kun je mee variëren door ze steeds meer woorden te laten zingen. Uiteindelijk zing je alleen nog het eerste woord en de leerlingen vullen de rest aan.

7 Vanuit groepjes zingen: Deel de groep in meerdere groe- pen en ieder groepje leert een ander fragment (zin) van het lied. Middels een spel leren ze het hele lied: je geeft de verschillende groepjes op de goede moment de beurt door ze aan te wijzen (of aan te kijken).

Spreken/tekst/rap

8 Vanuit tekst. Door voor- en naspreken leren ze de tekst / woorden uit het lied kennen. Je kunt dit variëren door op een theatrale manier te spreken.
Vanuit tekst. Rap eerst de tekst en als ze die kennen leer je de melodie (op die manier leren ze eerst de tekst uit het hoofd). Begeleiden met bodypercussie.

Bewegen

9 Vanuit bewegen. Je leert de leerlingen eerst de bewegin- gen die bij het liedje horen: tekst pantomimisch uitbeelden / bewegingen per lettergreep / vrije bewegingen (dans).
- Spelvorm: Het lied wordt gezongen met de bewegin- gen. Vanuit het eind uitgaand wordt steeds een zin weggelaten, wel wordt de beweging die erbij hoort gedaan. Uiteindelijk wordt het lied alleen nog gedacht en de bewegingen erbij uitgevoerd.

Luisteren

10 Vanuit luisteren naar tekst. Tekst voorzingen, vooral naar de tekst luisteren, de leerlingen moeten vertellen waar het over gaat. Ze mogen meeneuriën terwijl ze naar de tekst luisteren.
- Variatie: Je geeft luisteropdrachten over de tekst, de muziek, de vorm, de betekenis van het lied.
Vanuit luisteren naar parameters. Het lied op verschil- lende manieren laten horen: met verschillende emoties, hard/zacht, snel/langzaam enz.

Vorm

11 Je maakt bv een intro met de leerlingen, bestaand uit woorden die in het lied terugkomen. Vervolgens leer je alleen het refrein aan, het couplet zing je zelf solo.

Alle rechten voorbehouden